Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro zadávání služeb v oblasti chemických, fyzikálních a mikrobiologických

1. Úvodní ustanovení

obchodní společnosti
“AGRO-LA“, spol. s r. o.
se sídlem Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec
identifikační číslo: 46682325
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1682.

Středisko laboratoř výše uvedené společnosti je akreditované společností Český institut pro akreditaci, o.p.s., jež vydává osvědčení o akreditaci. Nedílnou součástí tohoto osvědčení je seznam akreditovaných metod. Středisko laboratoř je rovněž posuzováno ÚKZÚZ Brno, výsledkem tohoto je pověření pro laboratorní rozbory.

Žádost na provedení laboratorních rozborů se zadává prostřednictvím „on-line obchodu“ umístěného na internetové adrese www.agrola.cz/laborator

Vzhledem k tomu, že se nejedná o faktický on-line obchod, neřídí se tyto obchodní podmínky smlouvou o koupi zboží, ale smlouvou o provedení díla (v tomto případě laboratorním rozboru), podle ustanovení § 586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., „Občanský zákoník“.

2. Ceny laboratorních rozborů a platební podmínky

Ceny laboratorních rozborů a případné náklady spojené s dodáním vzorkovnic a následně laboratorního protokolu s výsledky a popisem daného stavu dle předběžné dohody může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 12407473/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. (dále jen „účet vykonavatele“).
 2. Bezhotovostně platební kartou. Platby kartou zajišťuje platební brána GoPay.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Zadavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dílo. Odstoupit může pouze v případě, že rozbor dodaného vzorku nebyl ještě zahájen.

4. Přeprava a dodání vzorků do laboratoře

Vzhledem k tomu, že se v mnoha případech jedná o specifické zacházení se vzorky, jejíž nedodržení by mohlo mít vliv na konečné výsledky jednotlivých analýz, je vhodné se na tomto domluvit s poskytovatelem.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

5.1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je “AGRO-LA”, s.r.o. (dále jen: „Správce“).

5.1.2 Kontaktní údaje správce jsou

 • adresa: Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec
 • email: laborator@agrola.cz
 • telefon: +420 739 008 789

5.1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
5.1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5.2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl-a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
5.2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

5.3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

5.3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

5.3.3 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

5.4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

5.4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

5.4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5.5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy.

5.5.2 Rozsah předávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení
 • IČ, DIČ a název společnosti
 • dodací adresa
 • fakturační adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • údaje o bankovním spojení
 • údaje o předmětu plnění Správce
 • datum odběru vzorku
 • číslo včelaře / chovatele /
 • registrační číslo stanoviště
 • adresa stanoviště
 • číslo k.ú stanoviště
 • počet včelstev / vzorek měli z kolika včelstev /
 • poznámka k objednávce

5.6. VAŠE PRÁVA

5.6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

5.6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

5.7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
5.7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
5.7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

5.8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
5.8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
5.8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

6. Zasílání obchodních sdělení

Zadavatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7. Zpracování cookies

Návštěvníci webu dále souhlasí s ukládáním tzv. cookies ve svém prohlížeči. Cookies používáme, abychom zaručili základní funkcionality na webu, zlepšili jeho používání a nabízeli uživatelům pouze relevantní reklamy. Uživatelé si mohou kdykoliv zvolit, jaké cookies chtějí povolit, nebo jaké zakázat, a sice kliknutím na nastavení cookies ve spodní části stránky. Toto nastavení uchováváme po dobu 365 dní a lze ho kdykoliv změnit.

Cookies jsou malé soubory, které naše stránky ukládají do vašeho prohlížeče. Cookies můžeme rozdělit na funkční (nezbytné), analytické a marketingové a obvykle je smíme zpracovávat pouze se souhlasem uživatele. 

Souhlas je potřeba pro funkční, chcete-li nezbytné cookies. Ty jsou nezbytné například proto, aby správně fungovalo nastavení jazyka zvoleného uživatelem. 

Analytické cookies nám pomáhají v celkovém přehledu o našem webu – jeho návštěvnosti, navštívených a opuštěných stránkách a použitých zařízeních a prohlížečích. Všechna získaná data jsou anonymní a neslouží k identifikaci konkrétní osoby. Přesto k používání analytických cookies potřebujeme souhlas návštěvníka.

Pomocí marketingových cookies měříme, jak web návštěvníci používají, kam nejčastěji klikají a co je zajímá. Díky tomu dokážeme lépe cílit reklamu tak, aby byla relevantní. Všechna získaná data jsou opět anonymní a nemohou být použita k identifikaci konkrétní osoby. I k těmto cookies potřebujeme souhlas. 

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

– službou Facebook Meta:

Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít ke změně zásad zpracování osobních údajů. Děkujeme.

8. Doručování

Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, není-li požadováno jinak, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika, adresa elektronické pošty: laborator@agrola.cz, telefon +420 384321011-12.

9. Reklamační řád

S ohledem na charakter služby řešíme reklamaci individuálně po telefonu nebo osobně na adrese AGRO-LA, spol. s r.o., Jiráskovo předměstí 630/3, 377 01 Jindřichův Hradec.

V Jindřichově Hradci dne 3.11.2020