Agenda v odpadovém hospodářství

 

Zpracování žádostí a plánů v odpadovém hospodářství pro původce odpadů

  • Zpracování „Žádosti o nakládání s odpady" podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a novelizovaných prováděcích předpisů
  • Zavedení evidence odpadů podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.
  • Navržení evidenčních listů nebezpečených odpadů
  • Navržení provozních řádů skladů nebezpečných odpadů