Legislativa

 

Vyhláška č. 428/2001 Sb.

Tato vyhláška upravuje:
Náležitosti žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace
Ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů,
nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na pitnou vodu.
Náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadní vody.
Způsob měření odebraných pitných a vypouštěných odpadních vod.

 

Vyhláška č. 120/2011 Sb.

Tato vyhláška mění a doplňuje vyhlášku ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.
Udává směrná čisla spotřeby vody.
Specifikuje požadavky na jakost surové vody a podzemní vody.
Navrhuje plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.