Rozbory čistírenských kalů

Akreditované laboratorní rozbory čistírenských kalů 
Nabízíme široké spektrum spektrum akreditovaných rozborů upravených čistírenských kalů od chemických, po mikrobiologické ukazatele.

Odběr vzorku čistírenských kalů
Zajistíme akreditovaný odběr vzorku upravených čistírenských kalů. Jsme osoba pověřená Ústřením kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pro monitoring zemědělské půdy určené k uložení upravených čistírenských kalů.

Legislativa
Odběr a rozbor upravených čistírenských kalů upravuje vyhláška č. 328/2001 Sb.. Nařizuje rozsah a četnost rozborů jak čistírenských kalů, tak zemědělské půdy na kterou má být upravený čistírenský kal umístěn.